WOJTAN KANCELARIA.PL

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzone w Kancelarii to przede wszystkim sprawy :

- o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy i związane z tym roszczenia m.in. o przywrócenie do pracy czy też odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę;

- odprawy za zwolnienia indywidualne i grupowe;

- odwołania od decyzji organów rentowych w sprawach świadczeń emerytalnych i rentowych;

Ponadto sporządzamy m.in. :

- umowy o pracę;

- oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy;

- regulaminy pracy;

- opinię prawną z ww. zakresu zarówno dla pracowników jak i pracodawców czy też ubezpieczonych;